Trestní podnět
Okresní státní zastupitelství
v OlomouciVěc: Trestní podnět za zneužití funkce, vyhrožování a vědomé poškozování práv občanů s důsledky enormních škod na zdraví, cti a majetku, neoprávněné poškození výzkumu Konopí je lék a rozpočtu ČR


Podezřelý: RNDr. Petr Nečas, Uherské Hradiště, U Dvora, PSČ 68605
Poškození: Ateliér ALF, o.s., 226 80 101 & Konopí je lék, o.s. , IČ: 227 27 281 & Art Language Factory,o.s., IČ: 227 24 303 a jeho členové a členové výzkumu


Podavatel podnětu a poškozený: Dušan Dvořák, MMCA, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Skutkové okolnosti:
1)     Podavatel podnětu od 21.3.2008 opakovaně informoval podezřelého jako poslance, ministra a premiéra o - v demokratické zemi nepřípustných - tragédiích a škodách, které ČR páchá občanům, kteří se léčí cannabis i po judikátu Nejvyššího soudu o netrestnosti cannabisterapie ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU o právu na cannabisterapii: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36). Stejně tak Petra Nečase a jiné poslance a ministry informovali členové výzkumu Konopí je lék a žádali o slitování a zastavení zneužívání policie proti nemocným občanům. Důkaz číslo 1 na http://petrnecas.blogspot.cz/
2)     Výše uvedené poškozené nevládní organizace podílející se na výzkumu Konopí je lék inicioval založit podavatel podnětu, reference na http://dusandvorak.blogspot.cz/  Za svou činnost v oblasti cannabisterapie byl podavatel podnětu nominován Vládním výborem pro zdravotně postižené na cenu Vlády ČR (2009) a danými nevládními organizacemi na cenu Via Bona (2010). Důkaz č. 2 na http://petrnecas.blogspot.cz/
3)     Výše uvedené poškozené nevládní organizace mj. také premiéra Petra Nečase v listopadu 2010 informovaly v rámci zaslané Česko - slovenské deklarace práv občanů Evropy o nevymahatelnosti zákona o návykových látkách, resp. trestního zákoníku v předmětných ustanoveních kvůli nenotifikaci technických předpisů zákona o návykových látkách ve věci cannabis dle povinnosti Směrnice 98/34/ES Důkaz číslo 3 na http://petrnecas.blogspot.cz/
4)     Poškozené nevládní organizace kromě spolupráce na výzkumu Konopí je lék dne 28.9.2009 založily Konopnou apatyku královny koloběžky první jako první odborné pracoviště dne 11.9.2010 slavnostně otevřeného vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00, jíž byl podavatel podnětu ředitelem. Na vybudování kliniky přispěla celá řada subjektů včetně Magistrátu hlavního města Prahy (1,1 mil. Kč). Důkaz číslo 4 na http://petrnecas.blogspot.cz/
5)     Poškozené nevládní organizace a jejich členové vyzvali v prosinci 2011 veřejnost, aby apelovala na premiéra Petra Nečase a žádali zastavení páchání zločinů proti nemocným, což premiér v odpovědi ze dne 13.2.2011 zcela bagatelizoval a vymlouval se na právně nevymahatelné závazky ČR jako je Úmluva OSN o drogách, která je však v hrubém rozporu s Úmluvou OSN o právech zdravotně postižených a dalšími právně nevymahatelnými úmluvami včetně právně vymahatelného porušení Úmluvy o lidských právech (ESLP), porušení Lisabonské smlouvy (SDEU), porušení Listiny základních práv a svobod, zákona o zdraví lidu, občanského i trestního zákoníku. Důkaz číslo 5 na http://petrnecas.blogspot.cz/
6)     Poškozené nevládní organizace vyzvaly dne 4.3.2011 premiéra Petra Nečase s náležitou právní argumentací k okamžitému zastavení páchání dalších zločinů na nevinných občanech. Protože premiér nereagoval, podavatel podnětu dne 4.5. 2011 žádost urgoval a doložil, že zákon o návykových látkách je nevymahatelný, protože nebyl notifikován dle práva EU a dále, že není možné trpět takové okaté porušování práv. Premiér reagoval toliko na dopis podavatele a dne 31.5.2011 napsal vědomou nepravdu,  že zákon o NL nemusí být notifikován, o tragediích a škodách na občanech a výzkumu neuvedl ani slovo a naopak podavateli podnětu vyhrožoval a utiskoval jej pohrůžkami pokuty 10 milionů korun. Důkaz číslo 6 na http://petrnecas.blogspot.cz/ Dodejme, že poškozené nevládní organizace dne 11.5.2011 podaly sedmou žádost o policejní ochranu, ve které policejního prezidenta informovaly o lidských tragédiích a škodách způsobených zneužíváním policie v rozporu s ústavně a zákonně garantovanými právy. Důkaz číslo 7 na http://petrnecas.blogspot.cz/ Dodejme, že prošetření věci podané následně policejním prezidiem státní zastupitelství zakázalo.
7)     S ohledem na nepravdivost a účelovost jednání Petra Nečase se domnívám, že došlo k porušení trestního práva s následky tragedií a škod na občanech, stejně jako došlo k hrubému porušení práva EU s enormními důsledky škod na státním rozpočtu. Toto dokládám stručnou právní analýzou jednání, kdy důkazní listiny jsou uvedeny ke stažení na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/

 Právní fakta:
1)     Když Česká republika vstoupila 1.5.2004 do EU, byly v lékopisech zemí EU (např. Velká Britanie, Holandsko) léčivé látky obsažené v cannabis, konkrétně kanabinoidy CBD (kanabidiol) a THC (tetrahydrocanabinol). Léky z cannabis produkovaly firmy GB Pharmaceuticals (spray) a Bedrocan (květ, granulát) nejen pro trh EU. 
2)     Do 1.4.2013 bylo občanům povoleno zacházet s cannabis (bez omezení obsahu THC) k účelům vědeckovýzkumným – pokusnickým a účelům průmyslovým bez hlášení úřadům, viz § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách v platném znění (ZoNL). Konkrétně bylo povoleno bez jakéhokoliv povolení úřadů získávat, skladovat, zpracovávat a distribuovat k těmto účelům cannabis. Toto právo bylo v souladu s čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na svobodu myšlení, vědecký výzkum a právo na zdraví).
3)     Od 1.4.2013 vstoupila v platnost novelizace ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) a pokusnické bádání a průmyslová výroba cannabis bylo nově limitováno na zacházení s cannabis do 0,3 %THC bez povolení. Zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 bylo pokusnictví ze ZONL v § 5 odst. 5 zcela vypuštěno.
4)     Přestože byly novelizacemi ZoNL č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb. změněny klíčová ustanovení výroby cannabis (pěstování, zacházení a distribuce), které jsou technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES, novelizace nebyly notifikovány u Evropské komise a jsou právně nevymahatelné. Že je nenotifikovaný technický předpis nevymahatelný rozhodl ve 4 rozsudcích Soudní dvůr EU (č.j. C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03 a C-20/05).
5)     Od 20.5. 2004 je občanům povoleno pěstovat cannabis bez povolení úřadů do 100 m2/osobu, viz novelizace ZoNL v § 29 zákonem č. 362/2004 Sb.
6)     Česká republika po vstupu do EU neaplikovala do právního řádu unijní právní normu na určení legálního Cannabis dle obsahu THC uvedenou v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999, která byla novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Neaplikace právní normy EU je v rozporu s právem EU a naposledy toto odsoudil Soudní dvůr EU v rozsudku C-90/12 dne 7. 11. 2013 (EK v. Polská republika).
7)     Česká republika dokonce nemá žádnou právní normu měření obsahu THC v cannabis, což je v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod (trest pouze na základě zákona). Výsledky měření mohou být dle zvolené metody až 100 násobně odlišně. Navíc má ČR tři zcela odlišné definice cannabis v § 2 ZoNL s naprosto odlišnými výsledky naměřených hodnot obsahu THC (1.kvetoucí vrcholík, 2. plodonosný vrcholík, 3. celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku). Od roku 2010 – 2012 byla definice cannabis pro účely trestního práva uvedena dle § 289 odst. 2  trestního zákoníku v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“. Toto nařízení bylo novelizováno vládním nařízením č. 4/2012 Sb., které definici cannabis změnilo na tzv. doporučený postup měření obsahu THC v cannabis policií „zelená hmota bez větviček a semen“. Nálezem ústavního soudu Pl. ÚS 13/12 byla vládní nařízení (nejen daná definice cannabis) zrušena s ohledem na porušení čl. 39 Listiny.

V Olomouci dne 10.února 2015                  Dušan Dvořák