Trestní podnět na Petra Nečase

V roce 1992 byl zvolen poslancem ČNR, po rozpadu Československa se stal poslancem Parlamentu ČR a byl jím až do předčasných voleb roku 2013. V letech 1995 – 1996 zastával funkci prvního náměstka ministra obrany. V letech 2006–2009 byl místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. V roce 2010 se stal premiérem vlády ČR. V červnu 2013 rezignoval na post premiéra ČR, padla vláda a byly vypsány předčasné volby. Trestní podnět najdete ZDE

Vyhrožování premiéra řediteli Edukativní konopné kliniky dne 31.5.2011 pokutami a vysmíváním se notifikaci zákona u Evropské komise najdete ZDE 
 
Důkazní listiny souhrnně najdete ZDE
 
Rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Olomouci, že jednáním podezřelého nebyl spáchán trestný čin (vědomou nenotifikací technických předpisů výroby cannabis s miliardovými škodami na státním rozpočtu a vědomým přehlížením spáchaných zločinů proti lidskosti v době míru) najdete ZDE

 


OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCItř. 17. listopadu č. 44, 771 37 Olomouc

                                                                                                   
VAŠE č.j.:                                                                          Dušan Dvořák
VÁŠ DOPIS ZE DNE: 10. 2. 2015                                    dusandvorak@seznam.cz
NAŠE č.j.   ZN  2043/2015-8
                                                                                          
                                                                                               
VYŘIZUJE:          Mgr. Šárka Shariffová                                                                            
TEL.:                       585 205 738                                                     
FAX:                      585 205 763                                                                   
E-MAIL:                 podatelna@osz.olc.justice.cz

DATUM:  10. 3. 2015

Věc: trestní podnět na RNDr. Petra Nečase -  vyrozumění o vyřízení podání


   Zdejší Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 10. 2. 2015 Vaše e-mailové podání, označené jako trestní podnět na zneužití funkce, vyhrožování a vědomé poškozování práv občanů s důsledky enormních škod na zdraví, cti a majetku, neoprávněné poškození výzkumu „Konopí je lék“ a státního rozpočtu. Jako podezřelý je v tomto podnětu označen bývalý premiér RNDr. Petr Nečas a jako poškození Ateliér ALF, o.s., Konopí je lék o.s., Art Language Factory o.s. a jejich členové a dílem pak ČR. V tomto podání zejména brojíte proti právní úpravě nakládání s návykovými látkami v České republice, která dle Vás porušuje lidská práva, v souvislosti s čímž měl být RNDr. Petr Nečas mimo jiné i z Vaší strany vyzván k zastavení páchání zločinů na nevinných občanech, na což pak měl tento reagovat tak, že uvedl vědomou nepravdu o tom, že zákon o návykových látkách nemusí být notifikován dle práva EU a současně Vám měl vyhrožovat a utiskovat Vás pohrůžkou pokuty 10 mil. Kč. Jednání Petra Nečase pak shledáváte nepravdivým a účelovým a mělo jím být porušeno trestní právo s následky tragédií a škod na občanech, stejně jako k hrubému porušení práva EU s enormními důsledky škod na státním rozpočtu.

   Za účelem přezkoumání Vašeho podání bylo nahlédnuto i na Vámi uváděné internetové odkazy, resp. prostudovány důkazy na http://petrnecas.blogspot.cz/, zejména dopis Petra Nečase Vaší osobě ze dne 31. 5. 2011, jímž Vám mělo být vyhrožováno.  Vaše podání pak bylo na základě těchto podkladů přezkoumáno dle §  59/1 tr. řádu  a § 16a zákona č. 283/93 Sb, a to z pohledu, zda z něho vyplývají skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu jmenovaným a zda by tedy měly být zahájeny úkony trestního řízení dle § 158/3 tr. řádu. Následně však bylo uzavřeno, že z Vašeho podání ani uváděných odkazů takové důvodné podezření nevyplývá a není proto důvod jej prověřovat v trestním řízení. Pokud jde zejména o uváděný dopis jmenovaného Vaší osobě ze dne 31. 5. 2011, tento nelze ze žádného pohledu hodnotit jako výhružný či utiskující, když jmenovaný v něm konstatuje pouze legislativní úpravu dané problematiky a upozorňuje na možné postihy v případě porušení zákonných ustanovení.  Co se nakonec týče Vámi napadané právní úpravy nakládání s návykovými látkami v ČR, toto není v kompetenci státního zastupitelství a musíte se nadále obracet na Poslaneckou sněmovnu ČR, resp. Ústavní soud, případně Ombudsmana.

 Jelikož tedy není dáno důvodné podezření, že by se jmenovaný dopustil ve Vámi uváděných souvislostech nějakého konkrétního trestného činu, Vaše podání bez dalšího zakládám, o čemž Vás tímto vyrozumívám.

Nakonec přijměte poučení podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, že nejste-li spokojena s vyřízením Vašeho podání ze strany Okresního státního zastupitelství v Olomouci, můžete požádat o přezkoumání vyřízení nejblíže vyšší státní zastupitelství, kterým je Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci.


                                                                                                        Mgr. Šárka Shariffová, v.r.
                                                                                                             státní zástupkyně OSZ

Trestní podnět a důkazy - žádost o přezkum KSZ v Olomouci


Trestní podnět
Okresní státní zastupitelství
v OlomouciVěc: Trestní podnět za zneužití funkce, vyhrožování a vědomé poškozování práv občanů s důsledky enormních škod na zdraví, cti a majetku, neoprávněné poškození výzkumu Konopí je lék a rozpočtu ČR


Podezřelý: RNDr. Petr Nečas, Uherské Hradiště, U Dvora, PSČ 68605
Poškození: Ateliér ALF, o.s., 226 80 101 & Konopí je lék, o.s. , IČ: 227 27 281 & Art Language Factory,o.s., IČ: 227 24 303 a jeho členové a členové výzkumu


Podavatel podnětu a poškozený: Dušan Dvořák, MMCA, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Skutkové okolnosti:
1)     Podavatel podnětu od 21.3.2008 opakovaně informoval podezřelého jako poslance, ministra a premiéra o - v demokratické zemi nepřípustných - tragédiích a škodách, které ČR páchá občanům, kteří se léčí cannabis i po judikátu Nejvyššího soudu o netrestnosti cannabisterapie ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU o právu na cannabisterapii: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36). Stejně tak Petra Nečase a jiné poslance a ministry informovali členové výzkumu Konopí je lék a žádali o slitování a zastavení zneužívání policie proti nemocným občanům. Důkaz číslo 1 na http://petrnecas.blogspot.cz/
2)     Výše uvedené poškozené nevládní organizace podílející se na výzkumu Konopí je lék inicioval založit podavatel podnětu, reference na http://dusandvorak.blogspot.cz/  Za svou činnost v oblasti cannabisterapie byl podavatel podnětu nominován Vládním výborem pro zdravotně postižené na cenu Vlády ČR (2009) a danými nevládními organizacemi na cenu Via Bona (2010). Důkaz č. 2 na http://petrnecas.blogspot.cz/
3)     Výše uvedené poškozené nevládní organizace mj. také premiéra Petra Nečase v listopadu 2010 informovaly v rámci zaslané Česko - slovenské deklarace práv občanů Evropy o nevymahatelnosti zákona o návykových látkách, resp. trestního zákoníku v předmětných ustanoveních kvůli nenotifikaci technických předpisů zákona o návykových látkách ve věci cannabis dle povinnosti Směrnice 98/34/ES Důkaz číslo 3 na http://petrnecas.blogspot.cz/
4)     Poškozené nevládní organizace kromě spolupráce na výzkumu Konopí je lék dne 28.9.2009 založily Konopnou apatyku královny koloběžky první jako první odborné pracoviště dne 11.9.2010 slavnostně otevřeného vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00, jíž byl podavatel podnětu ředitelem. Na vybudování kliniky přispěla celá řada subjektů včetně Magistrátu hlavního města Prahy (1,1 mil. Kč). Důkaz číslo 4 na http://petrnecas.blogspot.cz/
5)     Poškozené nevládní organizace a jejich členové vyzvali v prosinci 2011 veřejnost, aby apelovala na premiéra Petra Nečase a žádali zastavení páchání zločinů proti nemocným, což premiér v odpovědi ze dne 13.2.2011 zcela bagatelizoval a vymlouval se na právně nevymahatelné závazky ČR jako je Úmluva OSN o drogách, která je však v hrubém rozporu s Úmluvou OSN o právech zdravotně postižených a dalšími právně nevymahatelnými úmluvami včetně právně vymahatelného porušení Úmluvy o lidských právech (ESLP), porušení Lisabonské smlouvy (SDEU), porušení Listiny základních práv a svobod, zákona o zdraví lidu, občanského i trestního zákoníku. Důkaz číslo 5 na http://petrnecas.blogspot.cz/
6)     Poškozené nevládní organizace vyzvaly dne 4.3.2011 premiéra Petra Nečase s náležitou právní argumentací k okamžitému zastavení páchání dalších zločinů na nevinných občanech. Protože premiér nereagoval, podavatel podnětu dne 4.5. 2011 žádost urgoval a doložil, že zákon o návykových látkách je nevymahatelný, protože nebyl notifikován dle práva EU a dále, že není možné trpět takové okaté porušování práv. Premiér reagoval toliko na dopis podavatele a dne 31.5.2011 napsal vědomou nepravdu,  že zákon o NL nemusí být notifikován, o tragediích a škodách na občanech a výzkumu neuvedl ani slovo a naopak podavateli podnětu vyhrožoval a utiskoval jej pohrůžkami pokuty 10 milionů korun. Důkaz číslo 6 na http://petrnecas.blogspot.cz/ Dodejme, že poškozené nevládní organizace dne 11.5.2011 podaly sedmou žádost o policejní ochranu, ve které policejního prezidenta informovaly o lidských tragédiích a škodách způsobených zneužíváním policie v rozporu s ústavně a zákonně garantovanými právy. Důkaz číslo 7 na http://petrnecas.blogspot.cz/ Dodejme, že prošetření věci podané následně policejním prezidiem státní zastupitelství zakázalo.
7)     S ohledem na nepravdivost a účelovost jednání Petra Nečase se domnívám, že došlo k porušení trestního práva s následky tragedií a škod na občanech, stejně jako došlo k hrubému porušení práva EU s enormními důsledky škod na státním rozpočtu. Toto dokládám stručnou právní analýzou jednání, kdy důkazní listiny jsou uvedeny ke stažení na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/

 Právní fakta:
1)     Když Česká republika vstoupila 1.5.2004 do EU, byly v lékopisech zemí EU (např. Velká Britanie, Holandsko) léčivé látky obsažené v cannabis, konkrétně kanabinoidy CBD (kanabidiol) a THC (tetrahydrocanabinol). Léky z cannabis produkovaly firmy GB Pharmaceuticals (spray) a Bedrocan (květ, granulát) nejen pro trh EU. 
2)     Do 1.4.2013 bylo občanům povoleno zacházet s cannabis (bez omezení obsahu THC) k účelům vědeckovýzkumným – pokusnickým a účelům průmyslovým bez hlášení úřadům, viz § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách v platném znění (ZoNL). Konkrétně bylo povoleno bez jakéhokoliv povolení úřadů získávat, skladovat, zpracovávat a distribuovat k těmto účelům cannabis. Toto právo bylo v souladu s čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na svobodu myšlení, vědecký výzkum a právo na zdraví).
3)     Od 1.4.2013 vstoupila v platnost novelizace ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) a pokusnické bádání a průmyslová výroba cannabis bylo nově limitováno na zacházení s cannabis do 0,3 %THC bez povolení. Zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 bylo pokusnictví ze ZONL v § 5 odst. 5 zcela vypuštěno.
4)     Přestože byly novelizacemi ZoNL č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb. změněny klíčová ustanovení výroby cannabis (pěstování, zacházení a distribuce), které jsou technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES, novelizace nebyly notifikovány u Evropské komise a jsou právně nevymahatelné. Že je nenotifikovaný technický předpis nevymahatelný rozhodl ve 4 rozsudcích Soudní dvůr EU (č.j. C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03 a C-20/05).
5)     Od 20.5. 2004 je občanům povoleno pěstovat cannabis bez povolení úřadů do 100 m2/osobu, viz novelizace ZoNL v § 29 zákonem č. 362/2004 Sb.
6)     Česká republika po vstupu do EU neaplikovala do právního řádu unijní právní normu na určení legálního Cannabis dle obsahu THC uvedenou v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999, která byla novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Neaplikace právní normy EU je v rozporu s právem EU a naposledy toto odsoudil Soudní dvůr EU v rozsudku C-90/12 dne 7. 11. 2013 (EK v. Polská republika).
7)     Česká republika dokonce nemá žádnou právní normu měření obsahu THC v cannabis, což je v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod (trest pouze na základě zákona). Výsledky měření mohou být dle zvolené metody až 100 násobně odlišně. Navíc má ČR tři zcela odlišné definice cannabis v § 2 ZoNL s naprosto odlišnými výsledky naměřených hodnot obsahu THC (1.kvetoucí vrcholík, 2. plodonosný vrcholík, 3. celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku). Od roku 2010 – 2012 byla definice cannabis pro účely trestního práva uvedena dle § 289 odst. 2  trestního zákoníku v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“. Toto nařízení bylo novelizováno vládním nařízením č. 4/2012 Sb., které definici cannabis změnilo na tzv. doporučený postup měření obsahu THC v cannabis policií „zelená hmota bez větviček a semen“. Nálezem ústavního soudu Pl. ÚS 13/12 byla vládní nařízení (nejen daná definice cannabis) zrušena s ohledem na porušení čl. 39 Listiny.

V Olomouci dne 10.února 2015                  Dušan Dvořák

DůkazyDůkaz 1:
Člen výzkumu Konopí je lék Petr Ladislav Kodym žádal v listopadu 2009 všech 200 poslanců osobně o pomoc při dekriminalizaci užívání cannabis při své léčbě rakoviny. Uvedené oslovení místopředsedkyně parlamentu je zvoleno účelově, neboť  tato kromě poslance Borise Šťastného jako jediná z 200 poslanců na prosbu a žádost reagovala.


Důkaz 2:
Podavatel podnětu byl za svou činnost byl nominován Vládním výborem pro zdravotně postižené na cenu Vlády ČR (2009) a danými nevládními organizacemi na cenu Via Bona (2010).


Důkaz 3:
Poslanci, poslankyně a prezident byli po 28.10.2010 informováni mj. o nevymahatelnosti zákona o návykových látkách kvůli porušení Směrnice 98/34/ES


Důkaz 4:
Město Praha přispělo dne 11.5. 2010 na vznik Edukativní konopné kliniky 1,1 mil. Kč


Odpověď Petra Nečase z února 2011 na prosby a žádosti občanů s nevypořádáním se spáchaných zločinů a odkazováním na nevymahatelné právní normy OSN


Odpověď Petra Nečase z května 2011 uvádějící, že ZoNL nemusel být notifikován, že tragedie a škody budou řešeny až budou v pořádku papíry z parlamentu a ten, kdo nedbá, dostane pokutu 10 milionů korun.


Sedmá stížnost policejnímu prezidentovi z května 2011 s důkazy tragedií a škod.