OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCItř. 17. listopadu č. 44, 771 37 Olomouc

                                                                                                   
VAŠE č.j.:                                                                          Dušan Dvořák
VÁŠ DOPIS ZE DNE: 10. 2. 2015                                    dusandvorak@seznam.cz
NAŠE č.j.   ZN  2043/2015-8
                                                                                          
                                                                                               
VYŘIZUJE:          Mgr. Šárka Shariffová                                                                            
TEL.:                       585 205 738                                                     
FAX:                      585 205 763                                                                   
E-MAIL:                 podatelna@osz.olc.justice.cz

DATUM:  10. 3. 2015

Věc: trestní podnět na RNDr. Petra Nečase -  vyrozumění o vyřízení podání


   Zdejší Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 10. 2. 2015 Vaše e-mailové podání, označené jako trestní podnět na zneužití funkce, vyhrožování a vědomé poškozování práv občanů s důsledky enormních škod na zdraví, cti a majetku, neoprávněné poškození výzkumu „Konopí je lék“ a státního rozpočtu. Jako podezřelý je v tomto podnětu označen bývalý premiér RNDr. Petr Nečas a jako poškození Ateliér ALF, o.s., Konopí je lék o.s., Art Language Factory o.s. a jejich členové a dílem pak ČR. V tomto podání zejména brojíte proti právní úpravě nakládání s návykovými látkami v České republice, která dle Vás porušuje lidská práva, v souvislosti s čímž měl být RNDr. Petr Nečas mimo jiné i z Vaší strany vyzván k zastavení páchání zločinů na nevinných občanech, na což pak měl tento reagovat tak, že uvedl vědomou nepravdu o tom, že zákon o návykových látkách nemusí být notifikován dle práva EU a současně Vám měl vyhrožovat a utiskovat Vás pohrůžkou pokuty 10 mil. Kč. Jednání Petra Nečase pak shledáváte nepravdivým a účelovým a mělo jím být porušeno trestní právo s následky tragédií a škod na občanech, stejně jako k hrubému porušení práva EU s enormními důsledky škod na státním rozpočtu.

   Za účelem přezkoumání Vašeho podání bylo nahlédnuto i na Vámi uváděné internetové odkazy, resp. prostudovány důkazy na http://petrnecas.blogspot.cz/, zejména dopis Petra Nečase Vaší osobě ze dne 31. 5. 2011, jímž Vám mělo být vyhrožováno.  Vaše podání pak bylo na základě těchto podkladů přezkoumáno dle §  59/1 tr. řádu  a § 16a zákona č. 283/93 Sb, a to z pohledu, zda z něho vyplývají skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu jmenovaným a zda by tedy měly být zahájeny úkony trestního řízení dle § 158/3 tr. řádu. Následně však bylo uzavřeno, že z Vašeho podání ani uváděných odkazů takové důvodné podezření nevyplývá a není proto důvod jej prověřovat v trestním řízení. Pokud jde zejména o uváděný dopis jmenovaného Vaší osobě ze dne 31. 5. 2011, tento nelze ze žádného pohledu hodnotit jako výhružný či utiskující, když jmenovaný v něm konstatuje pouze legislativní úpravu dané problematiky a upozorňuje na možné postihy v případě porušení zákonných ustanovení.  Co se nakonec týče Vámi napadané právní úpravy nakládání s návykovými látkami v ČR, toto není v kompetenci státního zastupitelství a musíte se nadále obracet na Poslaneckou sněmovnu ČR, resp. Ústavní soud, případně Ombudsmana.

 Jelikož tedy není dáno důvodné podezření, že by se jmenovaný dopustil ve Vámi uváděných souvislostech nějakého konkrétního trestného činu, Vaše podání bez dalšího zakládám, o čemž Vás tímto vyrozumívám.

Nakonec přijměte poučení podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, že nejste-li spokojena s vyřízením Vašeho podání ze strany Okresního státního zastupitelství v Olomouci, můžete požádat o přezkoumání vyřízení nejblíže vyšší státní zastupitelství, kterým je Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci.


                                                                                                        Mgr. Šárka Shariffová, v.r.
                                                                                                             státní zástupkyně OSZ